Povrati i reklamacije

POVRAT ROBE I SREDSTAVA


Imate pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, ne navodeći razloge za to.

Pravo na jednostrani raskid istječe nakon 14 dana od dana kad ste stekli, ili od dana kad je treća osoba od Vas imenovana, a različita od dostavljača, stekla fizički posjed robe.

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, morate nas (DANITEKS d.o.o.Ilica 37, 10000 Zagreb, e-mail: info@puntino.shop) jasnom izjavom obavijestiti (npr. pismom poslanom poštom ili e-mailom) o svojoj odluci da jednostrano raskidate ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi oblik obrasca za raskid, no to nije obavezno.

Kako bi udovoljili roku za jednostrani raskid, dovoljno je da nas obavijestite o korištenju Vašeg prava na jednostrani raskid prije isteka roka za jednostrani raskid.

 

Učinci raskida

U slučaju jednostranog raskida ugovora, nadoknaditi ćemo Vam sva plaćanja koja smo od Vas primili, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz Vašeg odabira oblika dostave koji nije najjeftiniji oblik redovne dostave koji mi nudimo), bez nepotrebnog odgađanja i ni u kojem slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad smo obaviješteni o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ovog ugovora. Povrat sredstava ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili za početnu transakciju, osim ako nije izričito ugovoreno drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve dodatne naknade kao rezultat takvog povrata troškova. Pravo na povrat troškova zadržavamo do primitka povrata robe.

Robu trebate poslati nazad ili je predati nama ili našem pružatelju usluga dostave, i to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad ste nas obavijestili o Vašem jednostranom raskidu ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu natrag prije isteka roka od 14 dana. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Predožak obrasca o raskidu

Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite raskinuti ugovor:
DANITEKS d.o.o.Ilica 37, 10000 Zagreb, e-mail: info@puntino.shop

Ja/Mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo (*) da raskidam (*)svoj/naš ugovor:

za kupnju/prodaju sljedeće robe (*):

za pružanje sljedeće usluge (*):

naručene dana (*) /primljene dana (*):

Naziv potrošača:

Adresa potrošača:

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):

Datum


REKLAMACIJE I POVRAT SREDSTAVA

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada isporučimo paket na Vaša vrata i Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, time potvrđujete da je roba uredno isporučena.

Za sve artikle vrijedi zakonski propisani rok za reklamaciju. Dogodi li se unutar tog roka da je artikl, primjerice, promijenio svojstva, a što proizlazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege i održavanja, Daniteks d.o.o.  ne odgovara za nastala oštećenja. U protivnom artikl možete vratiti te isti možemo popraviti o našem trošku u razumnom vremenskom roku. Ukoliko popravak nije moguć artikal može biti zamijenjen za isti ili slični novi artikal ili vršimo povrat uplaćenog iznosa. Molimo Vas da nam se najprije s opisom i/ili fotografijama oštećenja javite na info@puntino.shop, te ćemo onda pristupiti rješavanju povrata oštećenog artikla i reklamacije.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku dostave kupcu, bez obzira je li mu to bilo poznato. Materijalni nedostatak postoji:

  • ako predmet nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako predmet nema potrebna svojstva za uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  • ako predmet nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene
  • kad je prodavatelj predao predmet koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  • ako predmet nema svojstva koja inače postoje kod drugih predmeta iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je obvezan pismeno obavijestiti pružatelja usluge o nedostatku, detaljno opisati nedostatku i pružatelju usluge omogućiti pregled proizvoda. Odgovornost za materijalne nedostatke pružatelja usluge ne postoji u slučajevima koji proizlaze zbog djelovanja kupca, osobito ako nastanu zbog nepravilnog korištenja, mehaničkih oštećenja ili nedovoljnih zahvata (popravaka).

Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostatcima, primjenjuju se odredbe zakona o obaveznim odnosima i/ili zakona koji uređuje zaštitu potrošača.

 

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: info@puntino.shop. Na sve primjedbe i prigovore Daniteks d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.